Puch en Tomos Club Vlaanderen

Inschrijvingsplicht bromfietsen op komst
Update 2-12-2015 :
INSCHRIJVING BROMFIETSEN - TWEEDE FASE

Heden 01.12.2015, werd het KB van 18 november 2015, betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van de voertuigen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. (klik HIER om de gepubliceerde tekst na te lezen)

Dit betekent dat de inschrijving van de bromfietsen vanaf 11 december 2015 van start kan gaan. Eén jaar na de inwerkingtreding van dit besluit dienen alle in het verkeer gebrachte bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven te zijn.

Hierdoor is alles in een stroomversnelling gekomen, en we zullen als club proberen zoveel mogelijk info, goedkeurings nummers en procedures voor jullie te verzamelen zodat we over een jaar met een plaat op ons rug de weg op kunnen.Update van oktober 2013 : In het voorjaar van 2014 is het zover ! blijkt uit antwoord op parlementaire vragen.


HIER
Er is heel slecht nieuws op komst voor eigenaars van (oldtimer)bromfietsen in België: na de kentekenplicht bij onze noorderburen, is het nu aan ons ´zuiderlingen´ om in het leed te delen ;-!

Vandaag, vrijdag 29 februari, zal de Vlaamse regering immers haar standpunt bepalen over het federale wetsvoorstel om de inschrijvingsplicht voor bromfietsen opnieuw in te voeren. Over een schrikkeljaar gesproken ...

Dit betekent de (her)invoering van een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat voor bromfietsen.

Als je dan ook nog weet dat men zinnens blijkt om de snelheid van elke bromfiets verplicht te laten controleren door de politie, en dat elk voertuig waarvan de gemeten snelheid meer dan 45 km/u zal aanwijzen als MOTORfiets zal worden gekwalificeerd, dan weet je het wel ...

Dit wordt een ramp en ik vrees ook op financieel vlak, tenzij men uitzonderingsmaatregelen voor oldtimerbromfietsen zou treffen, doch daar vrees ik voor, want de tekst van het wetsvoorstel rept daar niet over (zie de link: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF//51/2573/51K2573001.pdf). Men spreekt wel van een geleidelijke invoering (om toch iets positiefs te melden).

Wordt zonder twijfel vervolgd. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.Wat ik vrijdag 29.2 aankondigde blijkt dus ook door de Vlaamse regering (VR) te zijn aangenomen: de VR stemt dus in met het federale wetsvoorstel om voor bromfietsen opnieuw de inschrijvingsplicht in te voeren, geïnspireerd op de Nederlandse situatie vanaf 1.9.2005.

Positief is dat in de eerste plaats nieuwe bromfietsen hieraan zullen moeten voldoen; uitermate negatief is dat de eigenaars van oude bromfietsen hun tweewielers zullen moeten laten attesteren als bromfiets door de lokale politie !! Dit betekent dus dat bij gemeten snelheidsvermogen van meer dan 45 km/u je bromfiets als motorfiets zal worden gekwalificeerd en je een overeenkomstig rijbewijs, verzekeringsbewijs en inschrijvingsbewijs moet bekomen om de baan op te mogen.
Het is nu wachten tot de federale regering eea bekrachtigt en de wijziging van het KB op de inschrijving van 2001 ter zake ook aanpast.

Wordt dus vervolgd.


AMENDEMENT

Artikel 2 aanvullen met volgende bepaling :

“Onze minister, bevoegd voor het wegverkeer, kan specifieke regels uitwerken betreffende de inschrijving en het kenteken voor oude bromfietsen”.

Verantwoording

Bij de inschrijving van bromfietsen stelt zich een probleem van de zgn. “oldtimers”. Het gaat dan om oude voertuigen die door liefhebbers zijn gerestaureerd en die af en toe voor de ont-spanning nog eens worden gebruikt op de openbare weg.

Het is onmogelijk te zeggen hoeveel bromfietsen onder deze categorie gerekend moeten wor-den. Tevens mogen we niet vergeten dat er in België ooit veel bromfietsmerken aanwezig waren. Men mag bovendien ook de fietsen met losse hulpmotoren niet uit het oog verliezen. Blijkbaar is men in Nederland, bij de (her)inschrijving van bromfietsen wel erg geschrokken van het hoge aantal “oldtimers”, wat als gevolg had dat er wachttijden van meer dan drie maanden waren bv. om een bromfiets te laten keuren.

In Frankrijk waar het kenteken al even achter de rug is heeft men de volgende methode toegepast om een kenteken voor oudere bromfietsen van voor 1970 te verkrijgen. De eigenaar moest de nummers op een formulier invullen dat te verkrijgen was bij de plaatselijke gendarmerie samen met het merk en bouwjaar. Na controle of het niet om een gestolen bromfiets ging kreeg de eigenaar een kenteken tegen betaling. In het geval er geen nummers waren kon de eigenaar het voertuig bij de gendarmerie een vinnummer laten inslaan en alzo toch een kenteken aanvragen. Dit gold zowel voor gerestaureerde als ongerestaureerde brommers.

Om dit probleem op te lossen, willen wij de bevoegde minister de mogelijkheid geven om een specifieke regeling te treffen voor oldtimers, of ze eventueel vrij te stellen van inschrijving. Het is niet van deze voertuigen dat exuberante snelheden van opgedreven voertuigen, diefstal-len e.d. verwacht moeten worden.

Jef VAN DEN BERGH
Roel DESEYN


update 7-2014 :
er is intussen formeel nieuws over de stavaza mbt de inschrijvingsplicht voor (oldtimer)bromfietsen : zie de tekst onder de eerste subtitel ´Wijziging KB 10.10.1974´, en meer bepaald de tekstpassus ´"§2.1. Sommige voertuigen ..." en ook deze onderaan "Deze wijziging heeft als voordeel ... in de toekomst geen GVA meer nodig zal zijn !!!".

Milieuvervuiling door 2-takt bromfietsen


Er is nog slecht nieuws op komst. Onderzoek van de Universiteit Utrecht wees uit dat de uitstoot door onze geliefde 2-takt bromfietsen zelfs schadelijker is dan deze van vrachtwagens. Nu blijkt dat ook onder de aandacht gebracht te zijn van onze Vlaamse minister van Mobiliteit en overweegt deze ´passende maatregelen´ te gaan nemen.
Moeten wij dra allen ons voortbewegen zonder motor en al pedalerend ? Het begint er naar uit te zien ...

Copyright © PTCV 2004 - 2023
Contact : E-mail : info@ptcv.be Tel: 03-2971539